Our Publications

Sr.No. Name of Publication Prize(Rs.)
01 Krishi Prayog Pariwar 5/-
02 Vermicompost Production Technology 5/-
03 Niger Production Technology 5/-
04 Groundnut Production Technology 5/-
05 Mango Production Technology 5/-
06 Mushroom Production Technology 5/-
07 Drip Irrigation: Repair and Maintenance 5/-
08 Soybean Production Technology 5/-
09 IPM in Tomato 5/-
10 Sapota Production Technology 5/-
11 Haritgruh Tantradnyan 5/-
12 Wheat Production Technology 5/-
13 Guava Production Technology 5/-
14 IPM in Paddy 5/-
15 Arogyadayi Parasbag 5/-
16 Sudharit Hat Awajare 5/-
17 Vanaspatijanya Kitaknashake 5/-
18 Shatavari Production Technology 5/-
19 Bengal Gram Production Technology 5/-
20 Rose Production Technology 5/-
21 Charsutri Bhatsheti 5/-
22 Polytunnel 5/-
23 Litchi Production Technology 5/-
24 Cashew nut Production Technology 5/-
25 Coffee Production Technology 5/-
26 Biocontrol 5/-
27 Vermicompost Production Technology 5/-
28 Guava Production Technology 5/-
29 KVK at a Glance -

Booklet

Sr.No. Name of Publication Prize(Rs.)
1 Access to Success -
2 Vegetable Production Technology -
3 Mushroom Production Technology -
4 Drumstick Production Technology 10/-
5 Swayamchalit Kapani Yantra 15/-
6 Haritgruh Tantradnyan 15/-
7 Dhanya Uphanani, Pratwari Yantra 15/-
8 Bhuimug Shenga Khudni Yantra 15/-
9 Bhuimug Shenga Phodni Yantra 10/-
10 Mati Parikshanachi Nischiti- Pik Utpadanachi Shaswati 75/-

Books

1 Ropwatika Vyavasthapan 100/-